REGIO

Prezentare proiect

„CONSOLIDARE-RESTAURARE ŞI VALORIFICARE TURISTICĂ BISERICA CU HRAMUL „SF. NICOLAE” – DOROBĂNŢIA”

Solicitantul

Denumire organizaţie: PAROHIA „SF. NICOLAE” – DOROBĂNŢIA

Cod de înregistrare fiscală: 4553836

Adresa poştală: Str. Alexandru Odobescu, nr. 1, Municipiul Craiova, jud. Dolj, cod 200377

Adresa poştă electronică: pr.ghezamfir@yahoo.com

 

Localizarea proiectului

ROMÂNIA

REGIUNEA: Sud-Vest Oltenia

JUDEŢUL: Dolj

LOCALITATEA: Craiova

Valoarea totală a proiectului

 

NR. CRT. SURSE DE FINANŢARE VALOARE
I Valoarea totală a proiectului, d.c.: 6.102.646,24
a. Valoarea neeligibilă a proiectului 157.440,00
b. Valoarea eligibilă a proiectului 4.777.474,00
c. TVA 1.167.732,24
II Contribuţia proprie în proiect, d.c.: 252.989,48
a. Contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile 95.549,48
b. Contribuţia solicitantului la cheltuielile neeligibile 157.440,00
c. Autofinanţarea proiectului* 0,00
III TVA 1.167.732,24
IV ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 4.681.924,52

Obiectivele Proiectului

 

OBIECTIVUL GENERAL: Obiectivul general al proiectului este stimularea creşterii economice a regiunii Sud-Vest Oltenia prin dezvoltarea şi valorificarea turismului cultural istoric şi religios – sursă de atracţie de capital pentru piaţa internă, respectând principiile dezvoltării durabile şi protecţiei mediului.

 

OBIECTIVE SPECIFICE:

OS 1 : Restaurare, reabilitare şi consolidare biserica cu hramul „SFÂNTUL NICOLAE” – DOROBĂNŢIA ctitorită între 1782-1793, refăcută  între 1863-1865, din Craiova, monument istoric de grupă valorică B, în vederea promovării valorilor cultural religioase şi atragerii numărului de turişti în zonă;

 

OS 2 : Cultivarea frumosului sacru din artă ca factor care creează circumstanţele promovării valorilor artistice din sfântul lăcaş de cult – biserica Dorobănţia, obiectiv de patrimoniu şi de interes turistic cultural – istoric religios prin promovare media;

 

OS 3 : Sporirea cu cel puţin 40% la nivel regional a gradului de atragere şi încurajare a vizitatorilor interesaţi de domeniul turismului cultural religios prin promovare media precum şi prin angrenarea autorităţilor centrale şi locale;

 

OS 4: Sporirea cu cel puţin 90% a gradului de informare a operatorilor din sectorul de turism din regiunea Sud-Vest Oltenia cu privire la beneficiile conferite de vizitele în scop de pelerinaj sau rugăciune la obiectivele de patrimoniu.

Activitățile proiectului

1. Organizarea activităţii de implementare a proiectului

2.1. Organizarea licitaţiei pentru atribuirea contractului servicii de proiectare, faza Proiect Tehnic

2.2. Organizarea licitaţiei pentru atribuirea contractului de servicii privind managementul proiectului

2.3. Organizarea licitaţiei pentru atribuirea contractului de serviciu de audit financiar al proiectului

2.4 Organizarea licitaţiei pentru atribuirea contractului de urmărire a execuţiei lucrărilor (dirigenţia de şantier)

2.5 Organizarea licitaţiei pentru selectarea firmei ce execută lucrări de consolidare-restaurare

3.1. Înştiinţarea Inspecţiei în Construcţie de începerea lucrărilor şi predarea amplasamentului

3.2. Execuţia şi monitorizarea lucrărilor

3.3. Recepţia la terminarea lucrărilor

3.4. Evaluarea rezultatelor la terminarea lucrărilor de execuţie

3.5 Obţinere avize şi autorizaţii

4. Achiziţionarea echipamentelor

5. Creare şi întreţinere platforma de comunicare on line

6. Organizare sesiune de comunicări ştiinţifice

7. Monitorizare şi evaluare proiect

8. Promovarea proiectului şi diseminarea rezultatelor

9. Audit Financiar

Rezultatele estimate ale proiectului

REZULTATE CALITATIVE

– contactarea „actorilor” implicaţi în proiect şi stabilirea aspectelor organizatorice

– evitarea posibilelor disfuncţionalităţi în procesul de întocmire a dosarelor de achiziţii, de plată, documentelor de raportare către Autoritatea Contractantă;

– asigurarea corectitudinii rapoartelor de audit ale proiectului;

– consolidarea monumentului istoric;

– restaurarea monumentului istoric;

– redarea monumentului istoric circuitului turistic cultural-istoric şi religios;

– atragerea şi sporirea numărului de turişti;

– monitorizarea programului de control al calităţii lucrărilor;

– monitorizarea încadrării în graficul de implementare a activităţilor;

– asigurarea corectitudinii evidenţei contabile pentru Contractul de Grant, situaţiilor financiare şi legalităţii operaţiilor economice desfăşurate.

B. REZULTATE CANTITATIVE:

– 1 monument istoric consolidat şi restaurat – Parohia  Dorobănția, situat în municipiul Craiova

– 1 spaţiu de expunere pentru obiectele susceptibile a aparţine patrimoniului naţional.

 1. 1.      Documentaţii:
 • 1 plan de acţiune;
 • 1 documentaţie de atribuire pentru achiziţie publică servicii proiectare, faza Proiect Tehnic – Proiect execuţie;
 • 1 contract servicii de proiectare, faza Proiect Tehnic – Proiect execuție;
 • 1 documentaţie de atribuire pentru achiziţia publică ce vizează consultanţa pentru managementul proiectului finanţat;
 • 1 contract de servicii privind managementul proiectului;
 • 1 documentaţie de atribuire pentru achiziţia publică ce vizează auditul financiar al proiectului;
 • 1 contract de servicii privind auditul financiar al proiectului;
 • 1 documentaţie specifică organizării licitaţiei pentru execuţia lucrărilor de consolidare-restaurare;
 • 1 contract de execuţie a lucrărilor de consolidare-restaurare;
 • 1 documentaţie de atribuire servicii pentru achiziţia publică, privind urmărirea execuţiei lucrărilor de şantier (dirigenţia de şantier);
 • 1 contract de servicii privind urmărirea execuţiei lucrărilor de şantier (dirigenţia de şantier);
 • 1 documentaţie pentru obţinerea autorizaţiei de construire;
 • 1 autorizaţie de construire;
 • 1 notificare privind înştiinţarea Inspectoratului în Construcţie de începerea lucrărilor şi predarea amplasamentului;
 • 1 proces verbal de recepţie a lucrărilor executate;
 • certificate de calitate privind lucrările executate;
 • documentaţie pentru asigurare utilităţi publice – energie electrică şi termică;
 • documentaţie pentru asigurare utilităţi publice –  apă, canal, salubritate;
 • documentaţie pentru obținere acord de mediu;
 • 1 documentaţie pentru obţinere aviz monumente istorice;
 • 1 documentaţie pentru protecţia şi stingerea incendiilor;
 • 1 documentaţie de atribuire pentru achiziţia publică de echipamente (info-chioşc, proiectoare, expozoare);
 • 1 documentaţie pentru realizarea  platformei de comunicare on line (site-ul web);
 • rapoarte intermediare şi final către Autoritatea Contractantă;
 • informaţii referitoare la modul în care decurge implementarea proiectului;
 • documentaţii pentru întocmirea dosarelor de plată.
 1. 2.      Echipamente
 • 1 infochioşc;
 • 96 proiectoare;
 • 1 corp clasic suspendat LED;
 • 2 corpuri clasice LED;
 • 2 stalpi fonta.
 1. 3.      Informare şi publicitate
 • 4000 pliante;
 • 100 postere;
 • 4000 broşuri;
 • 1 platformă on line (site web);
 • 1 info-chioşc (de exterior);
 • 1 comunicat de presă după semnarea contractului de grant (pentru promovarea proiectului);
 • 1 anunţ de presă privind începerea proiectului;
 • 1 panou temporar pentru asigurarea vizibilităţii;
 • 1 film documentar;
 • 1 anunţ de presă privind finalizarea proiectului;
 • 1 comunicat de presă la finalizarea proiectului (pentru diseminarea rezultatelor);
 • 1 placă permanentă la finalizarea lucrărilor pentru asigurarea vizibilităţii;
 • 7 emisiuni la radio „Trinitas”;
 • 1 dosar de presă;
 • 1 expoziţie de fotografie.

Galerie imagini

Obiectivele Proiectului

OBIECTIVUL GENERAL:

Obiectivul general al proiectului este stimularea creşterii economice a regiunii Sud-Vest Oltenia prin dezvoltarea şi valorificarea turismului cultural istoric şi religios – sursă de atracţie de capital pentru piaţa internă, respectând principiile dezvoltării durabile şi protecţiei mediului.

 

Articole si studii